szukanie miłości

Temat: Grupa inwalidzka
...osób przestrzegających diety czuje się dobrze, a jeśli nawet ma jakieś poboczne dolegliwości, to nie sięgają one progu choćby częściowej niezdolności do pracy; Po drugie - jeśli cierpisz na inne poważne pochodne schorzenia to sytuacja wygląda inaczej niż przy „czystej” celiakii; Po trzecie - zwiększone koszty diety, jakkolwiek dotykają każdego z nas, nie stanowią przesłanki dla uzyskania (przez osobę dorosłą) ani renty z tytułu niezdolności do pracy ani stopnia niepełnosprawności; Po czwarte - w sytuacji, kiedy uregulowania prawne są takie jak napisałam powyżej, złoszczenie się na osoby, które (tak jak ja) piszą, że z powodu „czystej” celiakii nie należą się żadne świadczenia - jest po prostu głupie. Owszem można postulować wprowadzenie takich świadczeń, ale wszelkie pretensje proszę kierować do naszego kochanego...
Źródło: forum.celiakia.pl/viewtopic.php?t=33Temat: magik z ksiegowosci
...podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Zasady te natomiast stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą. Kiedy emerytura lub renta może zostać zawieszona? Zasada dotycząca takiej sytuacji nie ulega zmianie, tzn. prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kiedy emerytura ulega zawieszeniu, czyli ile może dorobić emeryt od września 2005 r.? Ustawa stanowi, iż w razie osiągania...
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=38133


Temat: Porady rentowo-zasiłkowe etc.
Druk N-9 czyli tzw. zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnia lekarz leczący lub rodzinny. Druk ten obowiazuje nie tylko przy wniosku o świadczenie rehabilitacyjne ale również przy wniosku rentowym. Oprócz tego, inne druki wypełnia sie przy wniosku o świadczenie rehabilitacyjne a inne o rente z tytułu niezdolności do pracy. Przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne ważne jest kto wypłaca zasiłek chorobowy-jeśli zakład pracy zatrudnia ponizej 20 osób chorobowe wypłaca ZUS i to on potwierdza okres pobierania chorobowego-jeśli powyzej 20 osób chorobowe wypłaca zakład pracy a potem rozlicza sie z ZUS-sem i wtedy okres pobierania zasiłku potwierdza zakład pracy,czy zachorowanie powstało w trakcie zatrudnienia...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1065


Temat: Trzynastka
...stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły, 2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące, 3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej, 4) rozwiązania stosunku pracy w związku z: a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją, 5) podjęcia zatrudnienia: a) w wyniku przeniesienia służbowego, b) na podstawie powołania lub wyboru, c) w związku z...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1828


Temat: Powrót do pracy...
Iwonka masz złożony wniosek o rentę więc teraz nie możesz podjąć pracy bo jedno zaprzecza drugiemu...Złożyłaś wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy więc jeśli podejmiesz pracę lub też wyrazisz chęć jej podjęcia rejestrując się w biurze pracy pozbawisz się prawa do renty-jeśli ją dostaniesz. Musisz więc czekać do czasu aż nie zakończy się postępowanie w ZUS-sie. Innej rady nie ma. No chyba że gdzieś się na czarno na ten czas zatrudnisz i nie zgłosisz tego w ZUS-sie dnia Wto 10:51, 02 Lut 2010, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,119.html


Temat: Prawo Pracy - egzamin
1. Podaj warunki, skutki wypowiedzenia zmieniającego 2. Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy 3. Kto może wnieść powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracu a) ZUS? b) Inspektor pracy? 4. Wymień funkcje prawa pracy-ochronna, organizacyjna, rozdzielcza, wychowawcza 5. Zasiłek opiekuńczy- warunki uzyskania te 5 sprawiły mi problem, łatwych pytań już nie pamiętam
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=6666


Temat: Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
...zbieranie dokumentacji i poddawanie się kolejnej ocenie lekarskiej. Mnożenie kwitów Orzeczenie rentowe nie da też świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Osoby z orzeczeniem KRUS, MON, MSWiA wydanym po 1 grudnia 1998 r., które chciałyby np. dostać dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, również muszą stanąć przed zespołem, aby uzyskać stopień niepełnosprawności. Ponadto osoba z rentą z tytułu niezdolności do pracy bez decyzji zespołu nie weźmie udziału w warsztatach terapii zajęciowej. Większość rencistów może w uproszczonej procedurze ubiegać się przed zespołem o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań do uprawnień pozarentowych (art. 5a ustawy o rehabilitacji), to jednak za mało. Panuje przekonanie, że konieczne są zmiany w zasadach uznawalności orzeczeń. - Gdy nie są one nawzajem...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=607


Temat: dyskusja
...Świadczenie rehabilitacyjne przyznaje się tylko wtedy gdy istnieją szanse, że w wyniku rehabilitacji odzyskasz zdolność do wykonywania pracy. W Twoim przypadku wg. orzecznika takich rokowań brak, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia rehabilitacyjnego przyznać nie można . Nie można też paradoksalnie ( przy okazji ) przyznać wnioskującemu np renty .... bo do tego celu należy wypełnić inny druk - Wniosek o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, wraz z Zaświadczeniem o stanie zdrowia ( na druku ZUS ).
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,193.html


Temat: Formularze ZUS.
ZUS przygotował specjalny formularz, na którym można złożyć wniosek o emeryturę. Można przy tym skorzystać z pomocy pracodawcy lub ZUS. Jak wypełnić wniosek W celu ułatwienia ubiegania się o świadczenia ZUS opracował formularz wniosku - ZUS Rp-1 - wniosek o emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy. Można go uzyskać w placówkach ZUS lub u pracodawcy. Jest też dostępny na stronie www. zus. pl. Wniosek o emeryturę powinien być wypełniony drukowanymi literami. Składa się on z kilku części. Pierwsze wiersze wniosku dotyczą danych płatnika składek (pracodawcy). Pracodawcy są bowiem zobowiązani do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika do ZUS nie później niż...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1549


Temat: Stopień niepełnosprawności
Każdy z nas po operacji czy tez po Gamma Knife może się starać o przyznanie mu stopnia niepełnosprawności. Od razu zaznaczam,że nie ma to nic wspólnego z orzekaniem o niezdolności do pracy czyli świadczeniu rehabilitacyjnym czy też rencie z tytułu niezdolności do pracy. Bowiem o tym drugim decyduja lekarze orzecznicy ZUS. Obecnie nie stosuje się już podziału na grupy inwalidzkie, ale orzeka się o stopniu niepełnosprawności. Orzecznictwo takie prowadzą powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w miastach na prawach powiatu — miejskie zespoły ds. orzekania). O tym, jak wygląda procedura, piszemy tutaj. Zgodnie z ww. ustawą...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,49.html


Temat: Trzynastka
...do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający co najmniej trzy miesiące, * powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo do pełnienia obowiązku zastępczej służby poborowych, rozwiązania stosunku pracy w związku z: o likwidacją pracodawcy, likwidacją jednostki organizacyjnej, reorganizacją albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn pracodawcy, o przejściem pracownika na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, o przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem, które wymagają nawiązania stosunku pracy, o korzystania przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopów dla celów naukowych lub artystycznych, o korzystania przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu dla poratowania zdrowia, o korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1828


Temat: cukrzyca a renta
...jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. 5-letni okres składkowy i niesładkowy wymagany od osoby, której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, musi przypadać na ostatnie dziesięciolecie przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Przy ustalaniu tego okresu (tj. ostatniego dziesięciolecia) nie uwzględnia się okresów pobierania renty inwalidzkiej – renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. i to są obecne przepisy. a wiecej mozesz znalesc na www.debatapubliczna.gov.pl Sąd pracy tez mi nieprzyznał rety.
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=961


Temat: UBEZPIECZENIA
...pracowników i ich rodzin przed konsekwencjami zdarzeń losowych powodujących utratę lub zmniejszenie możliwości uzyskiwania zarobku. Ubezpieczenia społeczne obejmują: a) ubezpieczenia emerytalne- z tego tytułu osoby uprawnione otrzymują emeryturę. (Składka na ubezpieczenie emerytalne jest opłacana w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę). ubezpieczenia rentowe- z tego tytułu wypłacane są między innymi renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, dodatki do rent rodzinnych i zasiłki pogrzebowe. (Składka jest opłacana w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę). c) ubezpieczenia chorobowe- z tego tytułu przysługuje uprawnionym między innymi zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. (Składka opłacana jest przez pracownika). d) ubezpieczenia wypadkowe- z tego tytułu wypłacane są świadczenia z tytułu...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2146


Temat: Ważne , przeczytaj
...do pracy, ● zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ● jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ● jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, ● renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ● renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ● renta rodzinna – dla...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=97


Temat: Renty i zasiłki
...będą nie tylko rosły, ale i spadały. Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w sytuacji ekonomicznej rodzin, prawdopodobnie zaproponujemy Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej podniesienie progu dochodowego zarówno w wypadku świadczeń rodzinnych, jak i pomocy społecznej – twierdzi Piotr Broda-Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zasiłek i dodatek Świadczeniobiorców irytuje też to, że od marca dodatek pielęgnacyjny do rent z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnych i emerytur wypłacany przez ZUS jest o ok. 10 zł wyższy od zasiłku pielęgnacyjnego, który wypłaca gmina. Chodzi przecież o osoby w podobnej sytuacji życiowej (niepełnosprawne, w podeszłym wieku). – Uprawnieni do zasiłku pielęgnacyjnego uważają, że, tak jak dotychczas, powinien być on równy dodatkowi – wyjaśnia Regina Politowicz. Ta różnica to skutek waloryzacji...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174


Temat: UKŁAD ZBIOROWY PRACY
...trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 90% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Pracownikowi z ponad 20 letnim okresem pracy przysługuje 95% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 3. Przy ustalaniu okresu pracy, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 37 ust. 3 i 4 Układu. Art. 48. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat pracy, 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 15 latach pracy, 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po co najmniej 20 latach...
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,330.html


Temat: Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
...historie kardiologiczne, ale także wszystkie schorzenia współistniejące. Musisz pamiętać, że dokument ten musi być wystawiony nic dłużej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Dołączyliśmy wszelką dokumentację medyczną oraz inne dokumenty potwierdzające stan naszego zdrowia, np. wyniki badań, wypisy i zaświadczenia ze szpitala, także dokumentację rehabilitacji. Na temat renty z tytułu niezdolności do pracy i o orzekaniu o niezdolności do pracy możesz poczytać tutaj ===> renty i orzekanie o niezdolności do pracy. Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że dostarczona przez Ciebie dokumentacja nie jest wystarczająca, może zlecić jej uzupełnienie. Największe znaczenie na komisji w ZUS - ie ma samo badanie lekarskie.
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=607


Temat: renta/komisja itd..
...wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. 1a. Przepisy art. 24a i 27a stosuje się odpowiednio do rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w trybie określonym w ust. 1. 2. Przepis art. 82 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 84. Świadczenia, o których mowa w art. 82 i 83, finansowane są z budżetu państwa. a powołane przepisy: Art. 24a. 1. Emeryturę, o której mowa w art. 24, przyznaje się z urzędu zamiast
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9554


Temat: Co bedzie z naszymi emeryturami?!
...i 60 lat (mężczyzna), a jej staż pracy wynosi co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn ogłasza upadłość, a wcześniej przez przynajmniej 2 lata prowadziła nieprzerwanie działalność gospodarczą (pozarolniczą) i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne, do dnia ogłoszenia upadłości ma skończone co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), a jej staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn traci rentę z tytułu niezdolności do pracy, pobieraną nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat, a do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), ma staż pracy minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn przez co najmniej 10 lat była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładzie produkującym azbest i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2330


Temat: Renty i zasiłki
...rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania (trzeba to udowodnić) albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Po kim można otrzymać rentę rodzinną Po osobie pracującej, która była ubezpieczona, a więc płacone były za nią składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe lub płaciła je sama przy samozatrudnieniu. Rentę rodzinną można też otrzymać po osobie na emeryturze lub na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Renta należy się też dziecku osoby, która przed śmiercią pobierała przedemerytalny zasiłek albo świadczenie. Czy można otrzymać rentę po osobie, która w dniu śmierci nie pracowała, nie pobierała renty, emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego Wszystko zależy od tego, ile czasu w swoim życiu przepracowała i kiedy. ZUS liczy okresy składkowe, nieskładkowe i...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=174


Temat: renta/komisja itd..
Renta z ZUS, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy, a nie z tytułu niepełnosprawności. O sposobie uzyskania tego świadczenia krążą legendy, ja natomiast pozwolę sobie nie o tym, a o prawie – a i to zważywszy na obszerność tematu skrótowo. Podstawa prawna to ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( FUS ). Renta z tytułu niezdolności ( nie mylić z niepełnosprawnością ) do pracy...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9554


Temat: Internetowy Szperacz Komentarzowy
1. Jakie świadczenia podlegają zasadom zawieszalności W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega: * emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła wieku 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna, * renta z tytułu niezdolności do pracy, * renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba, * część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód, * renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=319


Temat: renta/komisja itd..
...II UZP 4/06 ). Osobie, która spełnia te warunki przysługuje: 1)renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała; 2)renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. W przedmiocie wniosku osoby zainteresowanej ( strony postępowania ) o przyznanie renty socjalnej orzeka ZUS tj. o całkowitej niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik tej instytucji wg kryteriów jak dla zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi zatem nie o niezdolność do pracy w zawodzie wymarzonym, albo zgodnie z kwalifikacjami, a o raczej o niezdolność do jakiejkolwiek pracy. Cukrzyca jest co prawda chorobą „na zawsze” ( przewlekłą ), ale w większości przypadków nie czyni chorego całkowicie niezdolnym do pracy. Pomijam tu celowo kwestię schorzeń ( chorób ) współistniejących, bowiem orzeczenie zawsze zależy od...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9554


Temat: My chyba też...
...papiery na dziecko nie wiem, bo sam nie mam jeszcze dzieci. I obym nie musiał im załatwiać żadnych papierów. W sprawie Młodego pomogą Ci nasze Forumowe Fighterki, które o zdrowie i prawa swoich dzieci naprawdę fight-ują od lat. Sobie samej też możesz z pewnością ułatwić życie. Jeśli jeszcze pracujesz, to możesz poprosić, żeby Cię skierowali na rentę lub na pomostówkę, jak pisałaś wcześniej. Sądzę, że powinni Ci przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Robi to ZUS na wniosek twój lub twojego pracodawcy. Ty musisz do tego uzbierać wszystkie dokumenty lekarskie: rozpoznania, zaświadczenia, wypisy ze szpitali itd (stan zdrowia decyduje o przyznaniu renty/emerytury), oraz wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu pracy i wynagrodzeń (to decyduje o wysokości renty/emerytury). Tu masz różne formularze ZUSu: www.zus.pl/default.asp?id=1083&p=1...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=620


Temat: ~~CZERWIEC 2008~~
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych, z tytułu choroby i macierzyństwa zwolnienie chorobowe nie może być dłuższe niż 182 dni w roku z tytułu tej samej choroby. Jeżeli chory w tym czasie nie wyzdrowieje, powinien złożyć w ZUS wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego lub rozpocząć starania o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Kobiety w ciąży podlegają tym samym przepisom.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=48747


Temat: jak przejść z renty na emeryturę...
...12. MEDIA i PUBLIC RELATIONS http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=public Osoby posiadające stwierdzoną przez lekarza orzecznika niezdolność do pracy mogą, po spełnieniu warunków wymienionych ANALIZA w ustawie emerytalnej, przejść na tzw. wcześniejszą emeryturę, tj. emeryturę w wieku niższym od powszechnego. Ustawa przewiduje kilka możliwości przyznania emerytury po rencie z tytułu niezdolności do pracy. Emerytura pracownicza Rencista całkowicie niezdolny do pracy, urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), nabędzie prawo do emerytury wcześniejszej pracowniczej, jeśli spełni łącznie następujące warunki: - kobieta - osiągnie wiek 55 lat i udowodni co najmniej 20 lat okresów...
Źródło: seniorka.fora.pl/a/a,94.html


Temat: 1/4 etatu contra kuroniówka
...wojskowej (do nabycia prawa do zasiłku wystarczy 350 dni), nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służbie zastępczej, urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia, okres, za który...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=3348


Temat: renta/komisja itd..
...zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. 2. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. 3a. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. 4. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=9554


Temat: Renta socjalna stopien umiarkowany
Wysokość renty socjalnej ma wynosić 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przyszłym roku będzie to kwota 464 zł brutto. Na dzień 19 sierpnia 2003 kwota renty socjalnej wynosi 418 zł. Renta obliczana według zasad wprowadzonych nową ustawą wynosiłaby 84 proc. kwoty 552,63 zł (obecnie najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy), czyli 464,21 zł (brutto), a więc 419 zł (netto). wystarczyło wpisać w googlach "renta socjalna".
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=66139


Temat: Rząd chce znieść "pułapkę rentową"- czytaj
...(FUS). Projekt zakłada m.in. zniesienie limitów dorabiania do renty. Rząd chce uchylenia przepisów uzależniających wypłatę renty od wysokości przychodów z pracy. Osoby chore, z niepełnosprawnością, pobier Na przełomie września i października pod obrady Sejmu ma trafić rządowy ające rentę będą mogły do niej dorobić bez ograniczeń i groźby zmniejszenia lub zawieszenia tego świadczenia. Nowe zasady mają dotyczyć rent z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, rent rodzinnych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy , rent socjalnych i rent inwalidzkich wypłacanych rolnikom, byłym policjantom i żołnierzom. Nowelizacja ustawy o FUS zakłada również, że renty osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. będą liczone na podstawie kapitału emerytalnego zgromadzonego na...
Źródło: niepelnosprawniztucholi.fora.pl/a/a,62.html


Temat: Renta z tytułu niezdolności do pracy
Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: * jest niezdolny do pracy, * ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, * niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,363.html


Temat: Co w 2009 roku przygotowali nam rządzący?
...przyznano prawo do emerytury, musiała rozwiązać umowę o pracę, by ZUS wypłacił jej świadczenie. Jeśli tego nie zrobiła, wypłata była zawieszana do czasu rozwiązania umowy. Teraz takiego obowiązku już nie ma - można pracować nadal, już jako emeryt, w tym samym zakładzie, a ZUS będzie nam wypłacał emeryturę. Na razie renty pozostaną bez zmian Mamy dobrą wiadomość dla osób, które z konieczności będą musiały pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nadal obowiązują poprzednie zasady ich naliczania, bowiem nowe przepisy nie zostały jeszcze uchwalone. Od 1 stycznia renty, podobnie jak emerytury, miały być naliczane według nowych zasad - czyli na podstawie kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Niestety, oznaczało to, że świadczenia dla osób, które na rentę przeszłyby w tym roku,...
Źródło: krosno.odrz.pl/viewtopic.php?t=373


Temat: BPiE
...pośmiertna (KP, UZ), koszt pogrzebu (UZ), roszczenia cywilne ( KC), odszkodowania za utracone przedmioty osobistego użytku (KP). Odszkodowania wypłacane przez ZUS: zasiłek chorobowy (100% podstawy wymiaru), świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie (20% przeciętnego wynagrodzenia za 1%) dla poszkodowanego, jednorazowe odszkodowanie dla rodziny poszkodowanego, zasiłek pogrzebowy (ustawa z 1998r.), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny do renty, pokrycie kosztów leczenia (stomatologia szczepienia).Jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu (długotrwały – dłużej niż 6 miesięcy) Wypadek w drodze do pracy i z pracy: zdarzenie nagłe, przyczyna zewnętrzna, w drodze do lub z miejsca pracy...
Źródło: aghjastrzebie.fora.pl/a/a,8.html


Temat: Propozycje zmian systemu rentowego w Polsce
...z ubezpieczeniami emerytalnymi jest nierozdzielny i występuje łącznie. Oprócz wprowadzenia zaostrzonych zasad orzekania o niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz obniżenia składki na ubezpieczenia rentowe do 6% podstawy wymiaru nie dokonano w systemie rentowym istotnych zmian dotyczących ustalania zasad przyznawania tych świadczeń. Projekt zmiany z Ustawy przedstawiony przez rząd uwzględnia dostosowanie zasad wymioaru rent z tytułu niezdolności do pracy do wcześniej ustalonych dla świadczeń emerytalnych. Formuła wymiaru renty ma składać się m.in. z części indywidualnej tzn indywidualnego przebiegu ubezpiecznia emerytalnego i rentowego. Rozwiązania zawarte w aktach międzynarodowych i europejskich cechuje elastyczność i dążenie do zapewnienia daleko idącej ochrony ryzyka ubezpieczeniowego. W pracach nad zakresem ochrony skutków ryzyka...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1505


Temat: PYTANIA PEWNIAKI- Prawo Pracy!!!!!!!
...wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo kiedy 2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków, które jest uprawnione do renty po zmarłym mężu. Dziecko musi mieć mniej niż 16 lat, a jeśli kształci się to do 18 lat, lub jeżeli jest całkowicie niezdolne do pracy 2. Jakie są fundusze z ubezpieczeń społecznych i jakie świadczenia? Fundusz emerytalny – świadczenia emerytalne Fundusz rentowy – renta szkoleniowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, zasiłek pogrzebowy Fundusz chorobowy – zasiłek macierzyński, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne Fundusz wypadkowy – jednorazowe odszkodowanie z funduszu rentowego, świadczenie z funduszu rentowego 3. Jakie są warunki otrzymania
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=5131


Temat: Gazeta Prawna - Reaktywacja
...w roku ubiegłym, osobom otrzymującym najniższe świadczenia jednorazowych dodatków. Od początku tego roku ZUS przyznaje emerytury z urzędu tym rencistom, którzy osiągneli powszechny wiek emerytalny. Świadczenie to przysługuje im niezaleznie od tego, czy mają staż ubezpieczeniowy wymagany do uzyskania zwykłej emerytury. Od 1 czerwca zmienią się natomiast zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zostaną one objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. W dodatku m.in.: O ile od marca wzrosną emerytury i renty Od czego zależy wysokość waloryzacji Jak przebiegać będzie likwidacja starego portfela Kiedy najlepiej przejść na emeryturę lub rentę Dla kogo emerytura z urzędu Jak podwyższyć swoją emeryturę lub rentę Jakie składki będzie płacił rencista prowadzący działalność...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=49974